Client Feedback

Client Complaints Policy

Please notify us if you require assistance with making a complaint because of a disability or language barrier. 

若因残障或语言障碍需要投诉帮助,敬请通知我们。

 استمارة تقديم الشكاوى الخاصة بالعميل  
يرجى إعلامنا إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقديم شكوى بسبب إصابتك بإعاقة أو لديك عائق
لغوي. 

若您要投訴,但因殘障或語言問題需要協助,請知會我們。

Vui lòng thôn g báo cho chúng tôi biết nếu quý vị cần trợ giúp để khiếu nại vì tình trạn g khuyết tật của mình hoặc vì bất đồn g ngôn ngữ.

Feedback form

Fields marked with an * are compulsory:

*
Your address
*
*
*
*
Contact details
*
Feedback details
*
  • Print this page
  • Copy Link